ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ของเรามีบริการ ดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อย่างใกล้ชิด พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

เน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะฟื้นฟู  เช่น  ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม สมองขาดเลือด ความจำเสื่อม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Alzheimer) รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ครอบคลุมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจแบบองค์รวมภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสันทนาการบำบัด นักโภชนาการบำบัด ที่พักอาศัยทุกอย่างได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย และการใช้งานที่ดีภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ  ร่มรื่น  สวยงาม

จากผลการวิจัยของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคหลอดเลือดสมองสามารถพบอาการได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ความรุนแรง และระยะเวลาที่สมองขาดเลือดหรือได้รับความเสียหาย โดยอาการที่พบบ่อย มีดังนี้

 • เมื่อสมองขาดเลือดจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งอาการแสดงต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลาย
 • ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและ/หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
 • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด
 • ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด
 • เดินเซ ทรงตัวลำบาก

เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประกอบด้วย

 • ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ
 • ผู้ป่วยสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
 • สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะยาว
 • ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อน
 • ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง

วางแผนดูแลผู้ป่วยสมอง

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการศึกษาและจัดทำแนวทางคู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน ในปี 2556 โดยรวบรวมองค์ความรู้ทั้งจากเอกสารตำราและการถอดประสบการณ์ในการปฏิบัติจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้อง โดยในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมอง แพทย์จะวางเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับนักกายภาพบำบัด ผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะมีการประชุมทีมทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยจะดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่

ด้านร่างกาย

นพ. ทศพร เอกปรีชากุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และ อ. ดร. วราภรณ์ คำรส ได้ทำการศึกษาวิจัยในปี 2562 ในหัวข้อโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จากงานวิจัยพบว่าการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้โดยการออกกำลังกายลงได้ประมาณร้อยละ 25 – 45 ในทางตรงกันข้ามการที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองประมาณร้อยละ 20 เลยทีเดียว โดยการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมองในด้านร่างกาย มีตั้งแต่การฝึกนั่ง ยืน เดิน ขึ้นลงบันได การเคลื่อนไหวมือและแขน การฝึกทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เช่น การสวมเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การฝึกกลืน การดูแลการนอน การจัดท่านอน การบริหารกล้ามเนื้อและข้อ การฝึกสื่อสารทั้งการพูดและการฟัง

ด้านจิตใจ

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมองในด้านจิตใจมีความสำคัญมาก โดย ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้มีการศึกษาและตีพิมพ์บทความในหัวข้อ ฟื้นฟูผู้ป่วยสมอง ฟื้นคืนชีวิตใหม่ ด้วยรวบรวมจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมอง จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคทางสมองมักมีความกังวลจากการสูญเสียสมรรถภาพไปโดยไม่ทันคาดคิด ทำให้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการภาวะซึมเศร้า ขาดการควบคุมอารมณ์ ทำให้โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและภาวะของโรคในผู้ป่วยแต่ละบุคคล ดังนั้นการให้กำลังใจ การจัดกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์และนักกายภาพบำบัดจึงเป็นวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากการให้ความรักความเข้าใจและให้กำลังใจ เช่น ชมเชยผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ หรือผู้ป่วยมีอารมณ์เบิกบาน นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนยังเป็นที่รักแล้ว ยังทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคและเกิดความรู้สึกกับตนเองในทางบวก

ผู้ดูแลคือหัวใจ

ผู้ดูแล (Caregiver) คือ หัวใจสำคัญในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคทางสมอง เพราะการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะกับผู้ป่วย ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากญาติหรือคนในครอบครัว ซึ่งการเรียนรู้หลักการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองอย่างถูกต้องจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้และพัฒนา กระตุ้นสมองให้สร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์เดิมที่สูญเสียไปได้อย่างมีศักยภาพจากผลการศึกษาวิจัยของนายชัชวาล วงค์สารี และนางศุภลักษณ์ พื้นทอง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และ การพยาบาลและการดูแลญาติผู้ดูแล ยืนยันได้ว่า การจัดกิจกรรมชะลอการเสื่อมของสมองในรูปแบบโปรแกรมชะลอการเสื่อมของสมองได้จริง

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลต้องมีคือ ทักษะในการฝึกฝนผู้ป่วย กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำกิจวัตรประจำวัน ทำกับข้าวเมนูง่าย ๆ งานประดิษฐ์ง่าย ๆ ตลอดจนเล่นเกมกระตุ้นความจำ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองและกล้ามเนื้อของผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้ดูแลต้องหมั่นสังเกตสภาพจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วย และสามารถปรับกิจกรรมการฝึกได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงระยะฟื้นฟูของผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนั้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม มีความพร้อมด้วยบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกที่ครบในทุกขั้นตอนของการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองในระยะเปลี่ยนผ่านหลังจากผ่านภาวะวิกฤติให้กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้ง ซึ่ง พัทยา ซีเนียร์ โฮม พร้อมให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเต็มศักยภาพของผู้ป่วยต่อไป

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123