ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม การกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง กายภาพบำบัด เป็นการช่วยป้องกัน แก้ไข รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆของร่างกาย ให้มีความแข็งแรงขึ้นตามอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการดูแลให้ครอบคลุม และติดตามประเมินผลจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพ

เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งการกายภาพบำบัดเป็นการออกกำลัง การบริหารข้อต่าง ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้น การฝึกการทรงตัว การยืนเพื่อปรับปรุงการเดินให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด และมีการฝึกนั่ง เดิน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำเป็นต้องได้รับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผุ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรได้รับการกายภาพบำบัดอย่างจริงจัง ต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุ หรืออาการคงที่แล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วง 3 – 6 เดือนแรก เรียกว่า “ ช่วงเวลาที่ดีของการฟื้นตัว” ในช่วงนี้สมองจะมีการฟื้นตัวมาก หากได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสมำ่เสมอจะทำให้พัฒนาการได้เร็ว เพราะหลังจาก 6 เดือนแล้วสมองจะพัฒนาได้ช้าลง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชลบุรี พัทยา ซีเนียร์ โฮม ทำกายภาพให้ผู้ป่วยอย่างไร

ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ชลบุรีของเรา มีทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพเข้าประเมินร่างกายผู้สุงอายุวางแผนการดูแล ออกแบบการทำกายภาพบำบัดตามรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยมีการติดตามอาการ ประเมินผลหลังจากทำกายภาพไปแล้ว พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัว และให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพร้อมกับทีมดูแล โดยเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เข้าพักดูแลที่เราจะมีการบริหารร่างกายเบื้องต้น บริหารข้อต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดข้อยึดติดทุกวัน โดยการบริหารจะทำครั้งละ 10 – 15 นาที ตามสภาพร่างกายของผู้สุงอายุ ทั้งนี้มีการติดตามประเมินผลจากนักกายภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือของผู้สุงอายุด้วย และเรายังจัดให้มีการออกกำลังกาย ฝึกยืน ฝึกเดินบาร์ตามความสามารถของผู้สูงอายุโดยอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลและนักายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดค่ะ ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

Pattaya Senior Home พัทยา ซีเนียร์ โฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม Pattaya Senior Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชลบุรี พัทยา (elderly care center Chonburi) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ชลบุรี พัทยา

Contact us

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัทยา ซีเนียร์ โฮม ให้บริการ พื้นที่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี สัตหีบ บางละมุง ปราจีนบุรี เมืองชลบุรี บางแสน

555/65-66 หมู่ 5 อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180

ติดต่อสอบถามรายละเอียด? แอดไลน์

Tel. 063 591 6123